Vyjádření ÚOOÚ ke kopiím veřejných rejstříků na internetu

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel od účinnosti obecného nařízení vysoký počet stížností týkajících se zpracování, zejména zveřejňování (již dříve zveřejněných) osobních údajů na internetu.

Zpravidla se jedná o další publikování údajů o podnikatelské činnosti fyzických osob v rejstřících provozovaných soukromými subjekty. Úřad proto předkládá návod dotčeným osobám (subjektům údajů), jakým způsobem uplatnit u provozovatele předmětných databází a internetových stránek práva daná obecným nařízením.

Nesouhlasím se způsobem, jakým jsou zpracovávány mé osobní údaje získané z veřejného rejstříku v soukromých databázích na internetu. Jak se mohu bránit?
 
Veřejnost údajů neznamená možnost jejich dalšího bezmezného zpracování. Pro zpracování zveřejněných osobních údajů platí shodná pravidla jako pro jiná zpracování, správce tedy musí mít právní důvod, dodržet základní zásady zpracování (mezi jinými korektnost, transparentnost a přesnost) a plnit další povinnosti stanovené obecným nařízením (např. informační povinnost v souladu s čl. 14 obecného nařízení).  Správce musí být především schopen vysvětlit důvod zpracování podle čl. 6 GDPR, ve většině případů to znamená, že musí být schopen obhájit svůj oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) a doložit, že tento zájem má přednost před ochranou osobních údajů, resp. zveřejňováním správce nezasahuje nepřiměřeným způsobem do soukromí dotčených osob. 

Proti zpracování prováděnému správcem na základě výše uvedeného právního titulu, tj. proti zveřejňování údajů, resp. proti způsobu zveřejňování, má subjekt údajů právo uplatnit námitku podle článku 21 obecného nařízení. Správce je pak povinen zpracování ukončit, neprokáže-li závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

V případě, že nesouhlasíte se zveřejňováním Vašich osobních údajů v některém ze soukromých rejstříků, obraťte se nejprve na jeho provozovatele a uplatněte vůči němu námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud správce námitce v přiměřené lhůtě (zpravidla 30 dnů) nevyhoví nebo na tuto námitku nereaguje, obraťte se na Úřad. Ve stížnostním formuláři doložte uplatněnou námitku a odpověď správce, případně informaci, že správce nereagoval.

Správce je oprávněn od Vás požadovat poskytnutí dodatečných informací, má-li důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby uplatňující práva. Nemůže však vyřízení Vašich námitek podmiňovat vyžadováním žádostí s úředně ověřeným podpisem či doložením občanského průkazu. V takovém případě nedůvodně zatěžuje subjekty údajů. Námitka proti zpracování osobních údajů v soukromých rejstřících na internetu tedy nemusí obsahovat ověřený podpis či kopii občanského průkazu.


31.10.2018 (autor Redakce)

Související

Vyjádření Sboru ke vztahu GDPR a ePrivacy

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal stanovisko o vztahu obecného nařízení a směrnice 2002/58/ES...

 vydáno 11.04.2019 
Téma: Zákony a GDPR

Evropský sbor vydal prohlášení o používání osobních údajů v průběhu politických kampaní

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vydal materiál, ve kterém zdůrazňuje několik klíčových bodů, které...

 vydáno 26.03.2019 
Téma: Zákony a GDPR

Informace o počtu pokut v souvislosti s GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl, dne 19. března 2019, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném...

 vydáno 20.03.2019 
Téma: Zákony a GDPRSouvisející dotazy
Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, můžete, je to Váš oprávněný zájem - v rámci vyřízení reklamace se bez nich neobejdete a reklamaci vyřídit nemůžete. "Nezbytně dlouhá...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, chápete to správně. Jednak není třeba souhlas - existuje zákonný rámec - Zákoník práce, pak také smluvní rámec (samozřejmě ten by...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, podle článku 5 odstavec 1 Obecného nařízení platí zásada, podle které mohou být osobní údaje shromažďovány pro "určité, výslovně...www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz