Podmínky užití

Smlouva o poskytování obsahu obchodní společností European Business Enterprise, a.s., se sídlem Spojovací 428, 251 63 Strančice, IČO: 25130382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892 (dále jen "společnost EBE" nebo "EBE").

Žádáme Vás o pečlivé prostudování Podmínek užití – smlouvy o poskytování obsahu (dále také jako podmínky přístupu nebo provozní řád nebo smlouva o datových službách), platných v rámci provozovaných informačních serverů obchodní společnosti EBE (dále jen servery EBE).

1. Provozovatelem služeb informačních serverů EBE je obchodní společnost European Business Enterprise, a.s., se sídlem Spojovací 428, 251 63 Strančice, IČO: 25130382 (dále také jako "provozovatel"). Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892. Servery EBE jsou veškeré informační servery EBE provozované společností EBE na síti Internet. Veškeré podmínky přístupu a užití informací a/nebo služeb serverů EBE všemi jejich uživateli jsou definovány a řídí se těmito závaznými dokumenty, které rovněž definují veškeré užité pojmy:

- Podmínky přístupu - provozní řád
- Podmínky registrace
- Obchodní podmínky
- Reklamační řád
- Zásady zpracování osobních údajů
- Právní doložka

2. Uživatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která získá informace z komunikačních rozhraní serverů EBE. Objednatelem nebo příjemcem je každá právnická nebo fyzická osoba, která objedná službu nabízenou provozovatelem, nebo zveřejní jakékoli informace na stránkách serverů EBE. Má se za to, že uživatel stejně jako objednatel nebo příjemce je současně i konečným příjemcem služeb nabízených provozovatelem. Darování, pronájem nebo přeprodej jakékoli služby nebo její části nabízené provozovatelem třetí straně zdarma nebo za úplatu je výslovně zakázáno. Informace zveřejňované na HelpGDPR.cz jsou určeny výlučně jejich konečným příjemcům - objednatelům pro interní užití v rámci jejich organizace a nejsou určeny pro jakékoukoli další redistribuci a poskytování třetím stranám, a to jak zdarma nebo za úplatu v jakékoli podobě, výslovně pak jako součást jakýchkoli nabídkových materiálů, školících materiálů nebo projektové dokumentace pro třetí strany je jejich další užití bez souhlasu autora výslovně zakázáno.

3. Výhrada určení - provozovatel si vyhrazuje právo vybrané části obsahu serverů EBE zpřístupnit předem vymezené skupině uživatelů - konečných příjemců - objednatelů služeb serverů EBE. Zpřístupnění obsahu vybrané skupině objednatelů může provozovatel realizovat kdykoli a u jakékoli části obsahu serverů EBE. V případě cílení obsahu identifikuje provozovatel v úvodním textu takového obsahu skupinu objednatelů, které je vybraný obsah výhradně určen.

4. Provozovatel je oprávněn v případě nestandardního jednání objednatele nebo uživatele při práci s komunikačními rozhraními serverů EBE, které by mohlo být v rozporu s platnými právními předpisy nebo by mohlo provozovatele nebo jakékoli jiné osoby jakkoli poškodit či omezit na jejich právech nebo cti, objednateli nebo uživateli objednanou službu neposkytnout, stejně jako i objednatele nebo uživatele od komunikačního rozhraní odpojit a jím zveřejněné veškeré informace bez náhrady odstranit. Jedná se zejména o jakékoli uvádění nepravdivých informací, vydávání se za někoho jiného, objednávání služeb ve prospěch třetích stran, porušení předchozího ustanovení nebo další, která jsou v rozporu s těmito podmínkami. Tohoto práva je provozovatel oprávněn využít kdykoli a v jakémkoli případě podezření na porušení ustanovení těchto podmínek užití.

5. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou služby přístupu k serverům EBE a zveřejňování dat na informačních serverech EBE službami placenými. Ceny služeb jsou veřejně přístupné v příslušné rubrice nebo na vyžádání u provozovatele. Při podání objednávky na přístup k serverům EBE nebo zveřejnění dat objednatelem se má za to, že byl objednatel s cenami služeb seznámen a souhlasí s jejich výší, Podmínkami přístupu a Obchodními podmínkami.

6. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za škody způsobené užitím jakýchkoli informací uveřejněných na serverech EBE, neodpovídá za škody způsobené při šíření jakýchkoli informací získaných ze serverů EBE uživatelem a neodpovídá za škody způsobené chybou třetích stran či zásahem vyšší moci, stejně jako i za chyby techniky či chyby způsobené závadou v telekomunikační síti. Provozovatel neodpovídá za aktuálnost poskytovaných informací, stejně jako nenese odpovědnost za obsah a funkčnost stránek či zveřejněných adres třetích stran.

7. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád - smlouvu kdykoliv změnit. Změny nabudou platnosti dnem zveřejnění.

8. Všechna práva k datům, jejich zpracování a setřídění na stránkách serverů EBE jsou, pokud není uvedeno jinak (viz Právní doložka), výslovným majetkem obchodní společnosti European Business Enterprise, a.s., se sídlem Spojovací 428, 251 63 Strančice, IČO: 25130382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892 (dále také jako "EBE"). Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití uživatelů těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti EBE je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronických médií a písemných komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti EBE je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, § 2, odst. 2 v platném znění. Obchodní společnost EBE je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

9. Je přísně zakázáno do duševního vlastnictví EBE jakkoli zasahovat, zapracovávat ho do dalších duševních vlastnictví, zařazovat ho do souborných děl či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. V takových případech je vždy vyžadováno samostatné písemné smluvní ujednání ze strany společnosti EBE pro každý takový případ.


10. Smluvní vztah mezi objednatelem a provozovatelem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Datum poslední aktualizace těchto podmínek: 26. ledna 2023.

Pro případné připomínky a dotazy kontaktujte provozovatele serverů EBE:

Provozovatel

Obchodní společnost:European Business Enterprise, a.s.
Kontaktní adresa:Spojovací 428, 251 63 Strančice
IČO:25130382
DIČ:CZ25130382
E-mail:info@statnisprava.cz
Internet:www.ebe.czwww.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz