Rejstřík k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů

Přinášíme Vám rejstřík k obecnému nařízení vydaný Úřadem pro ochranu osobních údajů. Rejstřík obsahuje seznam hesel s odkazy na jednotlivé články, odstavce a recitály obecného nařízení.

V rejstříku je odkazováno na čísla jednotlivých ustanovení při respektování označovací konvence zdrojového dokumentu. Na ustanovení preambule je odkazováno prostřednictvím čísel v kulatých závorkách a na články normativního textu nařízení prostými arabskými čísly s bezprostředně navazujícím označením odstavce; další členění nebylo sledováno.

Odkazy na body preambule (recitály) jsou psány kurzívou,
odkazy na normativní část nařízení základním typem písma;
odkazy na preambuli jsou od odkazů na normativní část odděleny středníkem.
Tučně jsou označeny odkazy na klíčové výskyty.

Jestliže se odkazovaný pojem vyskytuje pouze v určité, číslem označeném odstavci, je to přebíráno do rejstříku. V případě, že je pojmu věnována podstatná část článku, nebo článek není dále členěn, odkazuje se pouze na článek.

U víceslovných hesel je přednostně používán přirozený slovní pořádek a hnízdování je omezeno na minimum. Bylo použito tam, kde je na heslo v prvním pořadí odkazováno více než desetkrát - tj. např. u pojmů správce a dozorový úřad. Pořadí bylo obráceno tam, kde je výhodnější vycházet od termínu s nejužším významem v kontextu obecného nařízení a kde by současně použití přirozeného pořadí vedlo k příliš velké kumulaci hesel; takto bylo postupováno u označení identifikátorů kategorií nebo druh osobních údajů, bez ohledu na druh rozlišovacího kritéria; je tedy třeba hledat odsouzení v trestních věcech, osobní údaje vypovídající o nikoli osobní údaje vypovídající o odsouzení v trestních věcech.
Tam, kde to významový kontext umožnil, bylo heslo vytvořeno právě a pouze ze slova s nejužším významem, u něhož se současně předpokládá, že bude k vyhledávání použito (např. genealogie, umělecký projev nebo rádiové frekvence).

Terminologické rozdíly byly sjednocovány pouze v případě, že kmenové slovo bylo shodné (opatření k nápravě a nápravná opatření; z vyloučeného výrazu je odkazováno na použitý); jinak je třeba vyhledávat oba výrazy (tedy registr i rejstřík).

A

adresa elektronické pošty (e-mail) (23)
adresa internetového protokolu (30)
akademický projev (153); čl. 85(1)
akreditace pro monitorování souladu s kodexem chování čl. 41
akreditace subjektů pro vydávání osvědčení čl. 43, 57(1), 58, 70(1)
akty v přenesené pravomoci (146), (166); čl. 12(8), 43(8), 92, 88, 126, 180
archivace (158)
archivace ve veřejném zájmu (50), (52), (53), (62), (65), (156), (158); čl. 5(1), 9(2), 14(5), 17(3), 89
audit čl. 28(3), 39(1)
audit ochrany údajů čl. 28(3), 39(1), 47(2), 58(1)
autentizace fyzické osoby (51), (57)
automatizované individuální rozhodování (63), (71); čl. 13(2), 15(1), čl. 21 až 22, 35(3), 47(2)
autorské právo chránící programové vybavení (63)

B

bezpečnost sítě a informací (49)
bezpečnost zpracování (39), (81), (83), (94); čl. 32 až 34, 35(7) a (9), 40(2),
bezpečnostní opatření (75), (91), (94); čl. 10, čl. 45(2)
viz též technická a bezpečnostní opatření (zabezpečení osobních údajů)
bezplatnost (59), (70); čl. 12(5), 57(3)
biologické vzorky (34), (35); čl. 4_13)
biometrické údaje (51), (53), (91); čl. 4_14), 9

C

církve a náboženská sdružení a společenství (165); čl. 91
cookies (30)

Č

členové dozorového úřadu (121), (129); čl. 52 až 54
členství v odborech, osobní údaje vypovídající o (71), (75); čl. 9

D

dálkový přístup (63)
další předání osobních údajů ze třetí země nebo mezinárodní organizace (101); čl. 44
další uchovávání osobních údajů (65)
další úkoly dozorového úřadu (129); 57(1), 58(6)
další zpracování (47), (50), (61), (70), (73), (156); čl. 89(1)
další zpracovatel čl. 28(4)
definice základních pojmů čl. 4
děti (38), (58), (64) až (65), (71), (75); čl. 6(1), 8, 12(1), 40(2), 57(1)
dětský věk viz děti
diagnostika (lékařství) (63); čl. 9(2)
diagnostické testy in vitro (35)
digitální identifikace subjektu údajů (57)
diskriminace (71), (75), (85)
dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek (67)
dočasný přesun vybraných údajů do jiného systému zpracování (67)
dokumentace čl. 30, 33(5), 50, 70(1)
domácí činnosti čl. 2(2)
doping ve sportu (112)
doporučení Komise 2003/361/ES (13)
doporučení sboru čl. 70
dostupnost osobních údajů (49); čl. 25(2), 32(1)
dozorový úřad (36), (80), (81), (84), (87), (91), (94), (96), (113), (117) (134), (137) (141), (143), (148), (150), (151); čl. 4_21), 28(8), 34(4), 35(4) až (6), 36, 39(1), 40(1),(5) až (7), 41, 42(1), (5) a (7), 43, 45(2) až (3), 46(4) až (5), 47(1), 49(1), 51 až 59, 61 až 67, 77 až, 78, 80, 83, 91(2)
dotčený dozorový úřad (36), (135) (136); čl. 4_22), 60, 64(4) a (8), 65, 66, 74(1)
dožádaný dozorový úřad (134); čl. 61
příslušný dozorový úřad (36), (80), (91), (122), (125), (128), (130), (150); čl. 35(6), 40 až 43, 47(1), 55 až 56, 61(4), 62(2), 64 až 66, 78(2), 83(9)
vedoucí dozorový úřad (36), (136); čl. 60, 65, 74(1)
vysílající dozorový úřad čl. 62(3) až (5)
žádající dozorový úřad čl. 61(5)
důležité důvody veřejného zájmu (19), (46),(50), (73), (111), (112), (115); čl. 9(2) g), 18(2), 28(3), 49(1), 49(5),
důležitý hospodářský či finanční zájem Unie nebo členského státu (73)
důsledky zpracování (38), (50), (60), (63), (142), (146); čl. 6(4), 13(2), 14(2), 15(1), 49(1), 79(1), 80(2), 82
duševní vlastnictví (63)
důvěrnost informací (statistika) (162), (163)
důvěrnost čl. 38(5), 54(2), 76
důvěrnost osobních údajů (39), (49), (75) (83), (85); čl. 5(1), 14(5)

E

elektronická výměna informací mezi dozorovými úřady (168); čl. 60(12), 61(6), 64, 67
elektronický nábor (71)
etnický původ, údaje vypovídající o (51), (71), (75); čl. 9
evidence (15), (31); čl. 2(1), 4_6)
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (73)
Evropský inspektor ochrany údajů (139), (140), (172); čl. 68, 75,
Evropský parlament (12), (106), (166); čl. 71(1), 92(3) až (5), 97(1) a (4)
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dále jen „sbor“) (72), (77), (105), (119), (124), (136), (139) až (140), (143), (168); čl. 35(4) až (5), 40(1), (7), (8) a (11), 42(5) a (8), 43(2) až (3), (6), 51(3), 52(4), 57(1), 59, 60(7), 61(8) až (9), 62(7), 64, 68 až 76, 94
viz též pokyny sboru, stanoviska sboru
Evropský soud pro lidská práva (41)

F

filosofické přesvědčení, osobní údaje vypovídající o (75), čl. 9
finanční ztráta (75), (85)
formáty (69), (88), (168); čl. 20(1), 47(3), 60(12), 61(6) a (9), 64, 67
formáty a postupy pro výměnu informací mezi správci, zpracovateli a dozorovými úřady (134); čl. 60(12), 61(6), 61(9)
formuláře pro podání stížnosti (141); čl. 57(2)
fotografie (51)
funkční období předsedy sboru čl. 73(2)
funkční období člena dozorového úřadu čl. 54

G

genealogie (160)
genetické údaje (34), (35), (53), (71), (75); čl. 4_13), 9
genocida (158)
globalizace (6)

H

historický výzkum (50), (52), (53), (62), (65), (113), (156), (160); čl. 5(1), 9(2), 14(5), 17(3), 21(6), 89
hlavní činnosti správce (36), (97); čl. 4_16), čl. 37(1)
hlavní činnosti správce nebo zpracovatele čl. 37(1)
hlavní provozovna správce (36), (124),(126); čl. 4_16), 56(1), 60(7) a (9), 65(1)
hlavní provozovna zpracovatele (36), (124), (126); čl. 4_16), 56(1), 60(7) a (9), 65(1)
holokaust (158)
horizontální činnost (92)
humanitární účely (46)

I

identifikátory cookies (30)
ikony (60), (166); čl. 12(7) až (8), 70(1)
individuální smlouva se zpracovatelem (81), čl. 28
informace o přijatých opatřeních čl. 41(4)
informace o zdroji osobních údajů čl. 14(2), 15(1)
informace poskytované dětem 40(2)
informování veřejnosti (58), (111), (154); čl. 14(5) b), 40(2) e), 40(11), 42(8), 43(6), 49(1) g), 59, 86
informační společnost (21); čl. 97(5)
informování stěžovatele čl. 57(1), 60(7) až (9), 77,
informování subjektu údajů (39), (50), (58) až (63), (71), (73), (86) až (87); čl. 7(3), 12 až 15, 19, 23(2), 26(2), 34(3), 40(2) e), 49(1)
integrita (112); čl. 5(1), 32(1)
internet (66)
internetové stránky (67), (143); čl. 45(8), 65(5) až (6)
interní záznamy o porušeních tohoto nařízení a o opatřeních podle čl. 58 odst. 2 čl. 57(1)
interoperabilní formát (68)

J

jedinečná identifikace fyzické osoby (35), (51); čl. 4_14), čl. 9
jediné kontaktní místo (128)
jedinečné identifikátory (30)
jednací řád Evropského sboru pro ochranu osobních údajů čl. 72(2), 74(2), 76
jednání jménem subjektu údajů (142); čl. 37(4), 40(2) a (5), 57(1), 80
jiná veřejnoprávní právnická osoba (45)
jiné právně závazné nástroje čl. 40(3), (42(2), 45(1), 46(2)
jiné sankce (149), (150); čl. 84(1)
jiný právní akt čl. 28(3)
jiný účel (20), (50), (54), (61); čl. 6(4), 13(3), 14(4), 89(1)
jmenování (80), (121); čl. 4_7), 37, 53, 54(1), 68(4)
judikatura (41), (146); čl. 45(2)
justice (20), (97), (115), (129), (141) až (147), (151); čl. 9, 23(1), 37(1), 48, 55(3), 58(5)

K

kategorie osobních údajů (53), čl. 6(3), 14(1), 15(1), 22(4), 23(2), 49(2), 83(2)
kodexy chování (77), (81), (98) až (99), (148), (168); čl. 24(3), 28(5), 32(3), 35(8), 40 až 41, čl. 57(1), 58(3), 64(1), 70(1), 83,
kolektivní smlouvy (155), čl. 88, čl. 9(2)
Komise (81), (103) až (107), (109), (112), (114), (116), (135) až (136), (139), (166) až (167), (169), (171); čl. 12(8), 28(7), 40(1) a (8) až (10), 42(1), 43(8) až (9), 45, 46(2) a (5), 48(3), 49(5), 50, 51(4), 59, 61(9), 64(2), (4) až (5), 65(1) a (5), 66(1) 67, 68(5), 69(2), 70, 71(1), 83(9), 84(2), 85(3), 88(3), 90(2), 92, 93(1), 97 až 98
viz též oznámení členských států Komisi, rozhodnutí Komise
kontaktní místo pro subjekty údajů čl. 26(1), 39(1)
kontrola nad svými údaji (68)
konzultace s dozorovým úřadem (94), (95); čl. 36, 39(1), 58(3)
kopie zpracovávaných osobních údajů (66); čl. 13(1) 14(1), 15(3) 17(2), 28(3)
korektnost čl. 5(1)
krádež identity (75)
kritéria pro akreditaci subjektu pro monitorování kodexů chování (166); čl. 41(3), 57(1), 64(1)
kritéria pro vydávání osvědčení čl. 42, 57(1), 58(3), 64(1)
kvalita osobních údajů čl. 47(2)

L

legislativní opatření (41), (96), (153); čl. 23, 36(4), 57(1)
lékařská dokumentace (63)
lhůty (39), (61), (86), (94), (106), (129), (133), (134), (136), (141), (143), (171); čl. 12(3), 14(3), 30(1) f), 36(2), 56(3), 57(1) f), 58(2) d), 60(4) až (6), 64(3) a (7), 65 až 66, 70(2) a (4), 92
Listina základních práv evropské Unie (1), (4), (73), (141), (148), (153), čl. 58(4)
literární projev (153); čl. 85(1)

M

malé a střední podniky (13), (98), (132), (167); čl. 40(1), 42(1)
mechanismus jednotnosti (119), (127), (135) až (139), (150); čl. 41(3), 46(4), 47(1), 51(3), 60(4), 63 až 67, 70(1) t) a y), 78(4)
mechanismus spolupráce (104), (116), (135) až (136); čl. 47(2), 50
mechanismy ke zmenšení rizika (94)
mechanismy pro vydávání osvědčení viz osvědčení
memorandum o porozumění (108); čl. 75(4), 168
mezinárodní dohody (102) až (103), (105), (115); čl. 48, 96
mezinárodní dohody mezi Unií a třetími zeměmi (102)
mezinárodní organizace (101) až (108), (112), (139), (153), (168) až (169); čl. 4_26), 13(1), 14(1), 15, 28(3), 30, 40(2) až (3), 40(2) až (3), 42(2), 44 až 50, 58(2), 70(1), 71(1), 83(5), 85(2), 96 až 97
mezinárodní spolupráce v zájmu ochrany osobních údajů (116); čl. 50
mezinárodní závazky čl. 45(2)
mikropodniky (13), (98), (132), (167); čl. 40(1), 42(1)
mimosoudní ochrana čl. 40(2), 78 až 79
mimosoudní řízení, vč. řízení před regulačními orgány (52), (111)
mimosoudní vyrovnání čl. 40(2)
minimalizace údajů (78), (156); čl. 5(1), 25(1), 47(2), 89(1)
místopředsedové Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (139),(140); čl. 64(2), 64(5), 68(2), 73 až 74
místní působnost nařízení, čl. 3
mlčenlivost (50); čl. 9(3), 14(5), 28(3), 90
monitorování souladu s nařízením (11), (13), (79), (129), čl. 39(1), 51(1), 60(2), 68(4)
monitorováním souladu se závaznými podnikovými pravidly čl. 47(2)
monitorování na pracovišti čl. 88(2)
monitorování podvodů a daňových úniků (71)
monitorování schválených kodexů chování čl. 40(4), 41
monitorování správců (79), (82), (97),
monitorování subjektů údajů (24), (80), (97), čl. 3(2), 35(6), 37(1), čl. 88(2)
monitorování veřejně přístupných prostor (91); čl. 35(3)
monitorování zpracování subjekty údajů (78)

N

nabídka zboží nebo služeb subjektům údajů (23), (80), (131); čl. 3(2), 8(1), 17(1), 27(3), 35(6), (38)
náboženská sdružení (55), (165); čl. 91
náboženské vyznání, osobní údaje vypovídající o (71), (75); čl. 9, 91
nahlížení (111), čl. 49(1) až 2
náhodné nebo protiprávní zničení (83); čl. 4_12), 5(1), 32(2)
náhrada škody (108), (142), čl. 62(6),
náhrada újmy (146); čl. 82
naléhavé případy (169); čl. 45(5), 60(11), 61(8), 66
naléhavé stanovisko sboru čl. 62(7), 66
naléhavé závazné rozhodnutí čl. 61(8), 66
námitka proti zpracování osobních údajů (50), (59), (65), (69)až (70),(156); čl. 13(2), 14(2), 15(1), 17(1), 18(1), 21
napomenutí (148); čl. 58(2) b)
nápravná opatření viz opatření k nápravě
nápravné pravomoci (116), (129), (143); čl. 58(2), 83(7)
národní bezpečnost (16), (104); čl. 23(1), 45(2)
národní identifikační čísla čl. 87
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 (54)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (163)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (17), (172); čl. 2(3)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 čl. 43(1)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (147)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (106), (167)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 (161)
nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti čl. 12(5), 57(4)
neoprávněné poskytnutí osobních údajů čl. 4_12)
neoprávněné použití osobních údajů (39)
neoprávněné zpracování osobních údajů čl. 5(1)
neoprávněné zpřístupnění osobních údajů (83), čl. 4_12), 32(2)
neoprávněný přístup k osobním údajům (39), čl. 32(2)
neoprávněný přístup k sítím elektronických komunikací (49)
neposkytnutí informací čl. 61(8)
neposkytnutí osobních údajů (60); čl. 13(2)
neposkytnutí přístupu čl. 83(5)
nepřiměřená zátěž (148)
nepřiměřené podmínky (42)
nepřiměřené úsilí (62); čl. 14(5), 19, 34(3), neúměrné úsilí viz nepřiměřené úsilí
nezávislost dozorových úřadů (118),(121), (153); čl. 4_21), čl. 51 až 52, 91(2)
nezávislost pověřence pro ochranu osobních údajů (97); čl. 38(3)
nezávislost sboru čl. 69
nezávislost soudnictví (20), (97); čl. 23(1)
nezávislost subjektu pro monitorování souladu s kodexem chování čl. 41(2)
nezávislost subjektu pro vydávání osvědčení čl. 43(2)
nezávislý dozor nad ochranou údajů (104), (117) až (118); čl. 45(2), 51 - 67, 85, 91(2)
neziskový subjekt, organizace nebo sdružení působící v oblasti ochrany osobních údajů (142); čl. 80
novinářské účely (153); čl. 85

O

obecná zásada pro předávání osobních údajů čl. 44
obchodní tajemství (63)
odborné znalosti (81); čl. 41(1) až (2), 43(2)
odborné znalosti v oblasti ochrany údajů (97); čl. 37(5), 38(2), 43(1)
odebrání osvědčení čl. 58(2)
odchylky nebo výjimky z některých ustanovení tohoto nařízení (13), (52), (107), (153), (156); čl. 85, 89
odchylky od práv (153), (156); čl. 85, 89
odmítnutí a zamítnutí stížnosti (143); čl. 60(8) až (9)
odpovědnost poskytovatelů zprostředko-vatelských služeb (21); čl. 2(4)
odpovědnost správce (74), (85); čl. 5(2), 24, 26(1), 36(3), 82
odpovědnost správce a zpracovatele (79) až (80), (146), (148), čl. 39(1), 42(4), 43(4), 47(2), 82, 83(2)
odpovědnost za jednání pracovníků vysílajícího dozorového úřadu v jiném členském státě čl. 62(4)
odpovídající úroveň ochrany (102) až (108), (112), (114), (168) a (169); čl. 13(1), 14(1), čl. 45, 49(1) a (5), 70(1)
odsouzení v trestních věcech, osobní údaje vypovídající o (75), (91); čl. 10
odškodnění (142) až (143), (146) až (147); čl. 47(2), 61(7), 80(1), 82
odvětví zpracování (10), (92), (98), (103) až (104), (106), (168) až (169); čl. 40(1), 45, 70(1)
odvolání člena dozorového úřadu čl. 53(4)
odvolání souhlasu se zpracováním (65); čl. 7(3), čl. 13(2), čl. 14(2)
ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů (85); čl. 33
ochrana lidské důstojnosti viz lidská důstojnost
ochrana lidských práv (73), (104); čl. 45(2)
ochrana práv a svobod (3), (9) až (10), (16), (51), (73), (75), (78) až (79), (113), (137), (156), (162), (173); čl. 9(2), čl. 22, 23, 36(3), 50, 57(1), 66, 80, 87, 89(1)
omezená doba uložení čl. 5(1), 47(2)
omezení práv subjektu údajů (68), (73), (85); čl. 23
omezení předání konkrétních kategorií osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci (112)
omezení uložení čl. 5(1)
omezení zpracování (69), (129); čl. 58(2), 83(5)
omezení povinností a práv (19); čl. 23
opakované použití informací veřejného sektoru (154), (156)
opatření k zaručení práv a svobod subjektu údajů (162)
opatření k zabezpečení zpracování čl. 32, 40(2), 47(2)
opatření k nápravě (71), (129); čl. 33(5), 47(2)
opatření ke zmírnění nepříznivých dopadů porušení zabezpečení osobních údajů čl. 33(3)
opatření ke zmírnění rizik (83), (94); čl. 35(7), 36(1)
opatření uložená dozorovým úřadem (148)
operace zpracování osobních údajů (20), (42) až (43), (45), (50), (60), (67), (76) až (77), (79), (82), (84), (89), (91), (93) až (94), (97), (113), (135), (162); čl. 4_2), 6(3), 35, 37(1), 38(2), 39(1) a (2), 42(1), 55(3), 57(1), 58(2), 62(2), 64(1), 83(3)
oprava osobních údajů (39), (59), (65), (71), (73), (156); čl. 5(1), 13(2), 15(1), 16, 19, 58(2)
opravná opatření viz opatření k nápravě
oprávněné činnosti sdružení (51); čl. 9(2)
oprávněný zájem (obecně) (111); čl. 49(1)
oprávněný zájem donucovacích orgánů (88)
oprávněný zájem správce (47) až (50), (69), (113); čl. 6(1), 13(1), 14(2), 35(7), 40(2), 49(1) až (2)
oprávněný zájem subjektu údajů čl. 14(5), 22, 88(2)
oprávněný zájem třetí strany (69), čl. 6(1), 13(1), 14(2)
orgány veřejné moci (9), (13), (17), (19) až (20), (31), (43), (45), (47), (49), (50), (53), (55), (80), (86), (88), (92) až (93), (97), (108), (111) až (112), (115) až (116), (122), (128), (150), (154), (158); čl. 2(2), 4_7) až 4_10), 4_21), 6(1), 10, 27(2), 37(1) a (3), 41(6), 45(2), 46(2) až (3), 49(3), 55(2), 57(1), 59, 68(6), 79(2), 83(7), 86
osobní údaje (pojem) čl. 4_1)
osobní údaje vypovídající o […] viz jednotlivá témata
osobní údaje zesnulých osob (27), (158), (160)
osobní údaje získávané od subjektu údajů čl. 13
osobní či domácí činnosti čl. 2(2)
osobní údaje zjevně zveřejněné subjektem údajů čl. 9(2)
osvědčené postupy (77); čl. 70, 71(2)
osvědčení o ochraně údajů (77), (81), (100), (166), (168); čl. 24(3), 25(3), 28(5) až (6), 32(3), 42 až 43
ověření identity subjektu údajů (64)
oznámení členských států Komisi (112); čl. 51(4), 84(2), 85(3), 88(3), 90(2)
oznámení opatření k zajištění souladu s rozhodnutím dozorovému úřadu čl. 60(10)
oznámení porušení tohoto nařízení dozorovému úřadu čl. 83(2)
oznámení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů (86) až (88); čl. 34 58(2)
oznamovací povinnost čl. 19

P

pečetě (100); čl. 42 až 43, 57(1), 70(1)
plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu viz úkoly ve veřejném zájmu
počet subjektů údajů (62), (75), (91), (113), (135); čl. 49(1), 62(2)
podávání stížností viz stížnost subjektu údajů
podávání zpráv dozorovému úřadu čl. 47(2), 70(1)
podávání žádostí viz žádost subjektu údajů
podmínky vyjádření souhlasu (42), (171); čl. 7 až 8
podniky (13), (14), (36) až (37), (48), (98), (110), (132), (150), (167); čl. 4_18) až 4_20) 30(5), 36(3), 37(2), 40(1), 42(1), 47, 83(4) až (6), 88(2)
pokuty viz soudní pokuty, správní pokuty
pokyny sboru (77), (124); čl. 70, 75(2)
politické chování za bývalého totalitního režimu (73), (158)
politické názory osob, údaje o (56), (71), (75); čl. 9
politické strany (56)
popis bezpečnostních opatření čl. 30(1)až (2), čl. 33(3)
popis zamýšlených operací zpracování čl. 35(7)
poplatky čl. 12(5), 15(3), 57(4), 61(7)
poradenství poskytované dozorovým úřadem (129), (143); čl. 58(3)
poradenství poskytované pověřencem pro ochranu osobních údajů čl. 39(1)
poradenství subjektům údajů (129); čl. 45(2)
poradní pravomoci čl. 58(3)
povolovací pravomoci čl. 58(3)
porušení nařízení [2016/679] (129), (131), (136), (148) až (152); čl. 7(2), 57(1), 58 až 59, 61(4), 65(1), 77, 82(1), 83 až 84
porušení zabezpečení (73), (85) až (88); čl. 4_12), 4_24), 33 až 34, 40(2), 54(2), 70(1)
poskytování informací subjektu údajů viz informování subjektu údajů
poskytování zdravotních služeb viz zdravotnické služby
poskytovatelé bezpečnostních technologií a služeb (49)
poskytovatelé elektronických komunikačních sítí a služeb (21), (49); čl. 2(4)
posouzení odpovídající úrovně ochrany ve třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci čl. 45, 70(1)
posouzení rizik (76) až (77), (84); čl. 34(4), 35(7)
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (84), (89) až (95); čl. 35 až 36, 39(1), 57(1), 70(1)
posudky ošetřujících lékařů viz lékařská dokumentace
poškození pověsti (75), (85)
pověřenec pro ochranu osobních údajů (77), (97); čl. 13(1), 14(1), 30(1),(2) 37 až 39, 33(3), 35(2), 36(3), 47(2), 57(3)
povinnost mlčenlivosti viz mlčenlivost
povinnosti správce (78) až (81), (95), (98), (108); čl. 4_16), 4_17), 5 až 9, 11 až 20, 24 až 38, 42(6), 83, 95
povinnosti zpracovatele (78) až (81), (95), (98), (108); čl. 4_16), 5 až 9, 11 až 20, 27 až 29, 31 až 32, 37 až 38, 42(6), 83, 95
povolení členského státu nebo dozorového úřadu na základě čl. 26 odst. 2 směrnice 95/46/ES čl. 46(5)
povolení dozorového úřadu (108), (129); čl. 36(5), 46(3) a (5), 58(3)
povolovací pravomoci (129), (143); čl. 58(3)
povolení správce čl. 28(2)
pozastavení účasti na kodexu nebo vyloučení z této účasti čl. 41(4)
pozměnění osobních údajů (83), čl. 4_2)
pracovní lékařství čl. 9(2)
práva subjektů údajů viz jednotlivá práva
právně závazné rozhodnutí dozorového úřadu (129); čl. 78
právní důvod pro zpracování osobních údajů (43), (72); čl. 17(1)
právní nároky (52), (65), (111), (146); čl. 9(2), 17(3), 21(1), 27(1) 49(1)
právní předpisy Unie (9) až (10), (40), (53), (71), (115) až (116), (148), (154), (164); čl. 28(3), 39(1)
právní subjektivita (22), (139); čl. 68(1)
právní účinky (71), (130), (135), (143); čl. 22(1), 35(3), 66(1)
právní základ (25), (41); čl. 3(3)
právní základ pro zpracování (40), (45) až (47), (50) až (53), (71), (81), (93), (111) až (112); čl. 6, 8, 9(2), 13(1), (14(1) a (5), 17 až 18, 22, 32(4), 35(10), 47(2), 49
právo být zapomenut (65) až (66), (156); čl. 17
právo členského státu (8), (10),(19)až (20), (25), (27), (31), (40) až (41), (65), (71), (73),(93), (111) až (112), (119), (121), (129), (131), (142), (146), (149) až (158), (162) až (164); čl. 3(3), 6, 8, 9(2), 10, 14(1) a (5), 17 až 18, 22, 23, 26(1), 28, 29, 32(4), 35(10), 36(5), 37(4), 38(5), 39(1), 49, 53(1), 58(3), 6(2) až (3), 80(1), 83(9)
právo na náhradu újmy čl. 80,82
právo na odškodnění (142), (146) až (147); čl. 47(2), 80(1), 82
právo na ochranu osobních údajů (1) až (2), (4), (7) až (16), (51), (104), (153) až (154), (164), (166); čl. 1, 9(2), 28(3), (85) až (86), 90(1)
právo na omezení zpracování (156); čl. 13(2), 14(2), 18 až 19
právo na přenositelnost údajů (68), (73), (156); čl. 13(2), 14(2), 20
právo na přístup k osobním údajům (63); čl. 15
právo na svobodu projevu viz svoboda projevu
právo na účinnou právní ochranu (4), (108), (129); čl. 45(2), 46(1), 47(2), 58(4), 77 až 82
právo na účinnou soudní ochranu (4), (108), (141) až (143), (147) až (148); čl. 12(4), 45(2), 78 až 81, 83(8) až (9)
právo na výmaz (59), (66), (68), (73), (156); čl. 13(2), 14(2), 15(1), 17
právo nebýt předmětem výlučně automatizovaného rozhodování (71); čl. 22, 47(2)
právo podat stížnost u dozorového úřadu (141); čl. 12(4), 13(2), 14(2), 15(1), 47(2), 77
právo podat žalobu na neplatnost rozhodnutí sboru (143)
právo vznést námitku (50), (59), (69) až (70), (73), (156); čl. 13(2), 14(2), 15(1), 17(1), 18(1), 21
pravomoc dozorového úřadu obrátit se na soud (129); čl. 58(5)
pravomoc upozorňovat justiční orgány na porušení nařízení (129); čl. 58(5)
pravomoci dozorových úřadů (20), (87), (94), (116) až (117), (125), (128) až (129), (131), (143), (150), (164); čl. 36(2), 41, 42(4), 43(1), 45(2), 52, 54(2), 58, 62(3), 83, 90
pravomoc uložit správní pokutu (150); čl. 83
preventivní pravomoci dozorových úřadů (116), (129); čl. 58
preventivní lékařství čl. 9(2)
procesní právo členského státu (129), (143), (148); čl. 58(1), 83(8)
procesní záruky (129), (148); čl. 83(8)
profesní tajemství (50), (53); čl. 38(5)
profilování fyzické osoby (24), (30), (38), (60), (63), (70) až (73), (75), (91); čl. 4_4), 13(2), 14(2), 15(1), 21(1) až (2), 22, 35(3), 47(2), 70(1)
prokázání souladu s tímto nařízením (90); čl. 42(1)
prováděcí akty (146), (168); čl. 40(9), 43(9), 45(3) až (5), 47(3), 61(9), 67, 92
prováděcí pravomoci Komise (167)
provozní opatření sboru čl. 72(2)
provozovna správce nebo zpracovatele viz též hlavní provozovna (22), (36), (122), (124), (126) až (127), (145); čl. 3(1), 4_16), 4_23, 56(1) a (3), 60(7), (9) a (10), 62(2), 65(1), 79(2)
prozatímní opatření (133), (137)
předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie čl. 48
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci (101) až (116); čl. 13(1), 14(1), 15(2) 28(3), 30 (1) až (2), 44 až 49, 58(2), 83(5), 85(2)
předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně (104) až (107), (168); čl. 13(2), 14(1), 45
předávání založené na vhodných zárukách (107) až (108); čl. 46
předání založené na výjimkách (111) až (113); čl. 49
předběžná otázka viz rozhodnutí o předběžné otázce
předběžné opatření čl. 61(8), 62(7)
předchozí konzultace s dozorovým úřadem (95); čl. 36, 39(1), 58(3), 61(1)
předseda Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (139), (140); čl. 64(2), 64(5), 68(2), 73 až 74
překlady relevantních informací čl. 64(5), 75(6)
přenesení oprávněného zájmu (50)
přenositelnost údajů (68), (73), (156); čl. 13(2), 14(2), 20
přerušení (soudního) řízení (144); čl. 81
přerušení toků údajů dozorovým úřadem čl. 58(2), 83(5)
přeshraniční zpracování (53); čl. 4_23), 56
přesnost osobních údajů (71); čl. 5(1), 18(1)
přezkum osobních údajů (39); čl. 35(11)
přezkum právních aktů Unie (168), (173); čl. 28(7), 40(9), 43(9), 47(3), 61(1), 67, 97 až 98
přezkum osvědčení čl. 43(2), 57(1), 58(1)
přezkum rozhodnutí o odpovídající ochraně (106); čl. 45(3) a (5), 46(2)
přezkumný proces viz přezkum právních aktů Unie
příjemce (31),(61), (63), (111); čl. 4_9), 13(1), 14(1) a (3), 15(1), 19, 31(1), 46(3), 49(2), 58(2), 83(5)
příležitostné zpracování (80)
přiměřenost viz zásada proporcionality
přímý marketing (47), (70); čl. 21(2) až (3)
přístup k dokumentům sboru čl. 76
přístup k osobním údajům (59); (63) až (64); čl. 13 až 15
přístup veřejnosti k úředním dokumentům (154); čl. 86
pseudonymizace (26), (28) až (29), (75), (78), (85), (156); čl. 4_5, 6(4), 25(1), 32(1), 40(2), 89(1)

R

Rada (EU) (12), (106), (166); čl. 71(1), 92(3) až (5), 97(1) a (4)
rádiové frekvence (30)
rasový původ, údaje vypovídající o (51), (71), (75); čl. 9
registr akreditovaných subjektů podle čl. 43 odst. 6 čl. 70(1)
registr akreditovaných správců či zpracovatelů usazených ve třetích zemích podle čl. 42 odst. 7čl. 70(1)
registr mechanismů pro vydávání osvědčení o ochraně údajů, pečetí a známek čl. 42(8), 43(6)
registr rozhodnutí přijatých dozorovými úřady a soudy k otázkám řešeným v rámci mechanismu jednotnosti čl. 70(1)
registr schválených kodexů chování čl. 40(11)
registry (157)
rizika pro práva a svobody subjektu údajů (38) až (39), (51), (65), (71),(74) až (77), (80), (81), (83) až (86), (89)až (91), (94, (96), (98)); čl. 23(2), 24(1), 25(1), 27(2), 30(5), 32 až 36, 39(1), 70(1)
změna rizika, čl. 35(11), 39(1)
rozdělení odpovědnosti správce čl. 36(3)
rozhodnutí dozorového úřadu (36), (125) až (129), (143) až (144); čl. 56(4), 60 až 66, 70(1), 78
rozhodnutí Komise (103), (171); čl. 13(1)
zrušení rozhodnutí Komise (103); čl. 45(5) a (9), 46(5)
rozhodnutí o odpovídající ochraně (105) až (108), (112), (114); čl. 13(1), 45, 46(1), 49(5)
rozhodnutí o předběžné otázce (143)
rozhodnutí sboru (143); čl. 61(8), 62(7), 78(4)
rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování čl. 22, 47(2)
rozsáhlé zpracování (80), (91); čl. 35(3), 37(1)
rozsudky v trestních věcech a trestné činy, údaje o (80), (97); čl. 6(4), 10, 27(2), 30(5), 35(3), 37(1)

Ř

řešení sporů mezi správci a subjekty údajů čl. 40(2)
řešení sporů sborem čl. 65
řízení proti dozorovému úřadu (143) až (144); čl. 78
řízení proti správci nebo zpracovateli (145) až (146); čl. 79
řízení zdravotnických služeb viz zdravotnické služby

S

sankce (11), (13), (129), (148) až (152); čl. 83 až 84
viz též jiné sankce, správní sankce, trestní sankce
sdílení osobních údajů (6)
sdružení (5), (45), (51), (55), (98) až (99), (142), (165); čl. 4_18), 9(2), 37(4), 40(2) a (5), 80, 91
sekretariát sboru (140); čl. 64(5), 75
sexuální život, osobní údaje vypovídající o, (71),(75); čl. 9
seznam druhů operací zpracování čl. 35(4), 64(1)
seznam operací zpracování čl. 64(1)
síťové identifikátory (30), (64); čl. 4_1)
skupina podniků (36) až (37), (48), (110); čl. 4_19 až 20), 36(3), 37(2), 47, 88(2)
skupina pro reakci na incidenty v oblasti počítačové bezpečnosti (CSIRT) (49)
skupina pro reakci na počítačové hrozby (CERT) (49)
slučitelnost účelů (50); čl. 5(1) b, 6
služba informační společnosti (21), (30) (32); čl. 4_25), čl. 8, 17(1), 21(5)
služební tajemství (75), (85), (164); čl. 9(2) až (3), 14(5), 54(2), 90
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (19)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES (21), čl. 2(4)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (173) čl. 21, 95
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES (154)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU (35)
směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3), (9), (10), (106), (171); čl. 45, 46, 94, 97
směrnice Rady 93/13/EHS (42)
smlouva mezi správcem a zpracovatelem, čl. 28(3), (4) a (9)
smlouva mezi subjektem údajů a správcem (71), (135); čl. 22(2) a), čl. 49(1) b)
smlouva mezi zpracovatelem a dalším zpracovatelem (109); čl. 28(4)
Smlouva o Evropské unii čl. 2(2)
Smlouva o fungování EU (1), (12), (143), (150), (159), (163), (165), (166), (170)
smlouva uzavřená v zájmu subjektu údajů mezi správcem a jinou osobou, čl. 49(1)
smluvní doložky (108) až (109), (168); čl. 28(6) až (8), 46(3), 57(1), 58(3), 64(1)
viz též standardní smluvní doložky
sociální ochrana (45), (52), (73); čl. 9(2), 36(5)
sociální zabezpečení (112); čl. 9(2), 23(1)
sociální péče (53), (157)
sociální služby (157)
soubor osobních údajů čl. 4_2), 4_6)
Soudní dvůr Evropské unie (41), (143), (146), (149)
soudní ochrana (104), (108), (141) až (143), (147) až (148); čl. 12(4), 45(2), 58(4), 77 až 81, 83(8) až (9)
soudní pokuty (151); čl. 83(9)
soudní povolení (129)
soudní pravomoci čl. 9(2), 37(1), 55(3)
soudní přezkum (118), (129), (143)
soudní příslušnost (144), (147)
soudní řízení (46), (52), (111); čl. 23(1), 58(5), 82(6)
soudy jednající v rámci soudních pravomocí čl. 37(1), 55(3)
souhlas dítěte (38), čl. 8
souhlas nositele rodičovské zodpovědnosti (38)
souhlas subjektu údajů (32) až (33), (38), (40), (42) až (43), (50) až (51), (65), (68), (71), (111) až (112), (155), (161), (171); čl. 4_11), 6(1) a (4), 7 až 8, 9(2), 13(2), 14(2), 17(1), 18(2), 20(1), 22(2), 40(2), 49(1), 83(5)
souhlas s účastí v klinickém hodnocení (161)
souhrnné údaje (162)
společná aplikace (92)
společná platforma zpracování (92)
společní správci, čl. 26
společné postupy dozorových úřadů (126), (130), (134), (138); čl. 60(2), 62, 64(2), 70(1)
společný zástupce dozorových úřadů, čl. 68(4)
spolehlivost (49), (71), (75), (81); čl. 4_4)
spory mezi dozorovými úřady (136); čl. 75(6)
správce (10), (13), (18), (22) až (26), (28) až (29), (36), (39) - (40), (42) až (43), (45), (47) až (51), (57), (59) - (66), (68) až (69), (71), (73) až (74), (77) až (86), (89) až (90), (92), (94) až (95), (97) až (99), (101), (108) až (110), (113) až (115), (122), (124), (126) až (127), (131) až (132), (143) až (147), (153), (156), (164), (168), (171), (173); čl. 3, 4_7), 4_8), 4_16), 4_17), 4_20), 4_23), 5(2), 6(1), 7(1), 8(2), 11(2), 12 až 20, 21(1), 22, 24 až 38, 40, 44, 46, 48 až 49, 56(6), 57 až 58, 60, 62(3), 65(6), 70(1), 79, 82, 83, 90
spravedlivý proces (4), (148); čl. 58(4), 83(8)
správní ochrana (104), (108); čl. 45(2), 77 až 79
správní pokuty (130), (148) až (152); čl. 58(2), 70(1) k), 83
správní řízení (111); čl. 83 až 84
správní sankce (130), (148) až (152)
správní ujednání (108); čl. 46(3) b), 58(3)
standardní smluvní doložky (108) až (109), (168); čl. 28(6) až (8), 46(3), 57(1), 58(3), 64(1)
stanovisko dozorového úřadu (130), (136), (143); čl. 40(5), 57(1), 58(3), 60(3), 64(4)
stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů (172)
stanovisko sboru (136); čl. 40(7) až (8), 62(7), 64, 65(1), 66, 70, 75(5), 78(4)
stanovisko subjektů údajů čl. 35(9)
stáří osobních údajů (62)
statistické účely (26),(50), (52)až (53), (62), (65), (113), (156), (162) až (163); čl. 5(1), 9(2), 14(5), 17(3), 21(6), 89
statistika (162) až (163)
stejné zpracování (144)
stěžovatel (143); čl. 57(1), 60(7) až (9), 77 až 80
stížnost subjektu údajů (116), (122), (124) až (125), (129) až (131), (141) až (143); čl. 4_22), 12(4), 13(2), 14(2), 15(1), 41(2), 43(2), 47(2), 50, 56(2), 57(1) až (2), 60(7) až (9), 65(6), 77 až 80
střet zájmů čl. 38(6), 41(2), 43(2)
subjekt pro monitorování kodexů chování čl. 41, 57(1), 83
subjekt pro vydávání osvědčení čl. 41 až 43, 57(1), 58(2) a (3), 70(1), 83
subjekt údajů (11), (23) až (24), (26), (29), (35), (39) až (40), (42) až (43), (46) až (47), (57) až (66), (68) až (71), (73) až (76), (81), (86) až (87), (91), (96) až (97), (99), (102), (104), (108), (111) až (114), (122), (124), (131), (135), (137), (141) až (142), (145) až (146), (156), (159); čl. 3(2), 4_1), 4_22) až _23), 5(1), 6 až 9, 11 až 22, 26, 28(3), 30(1), 33(3), 34, 35(9), 38(4), 40(2), 49(1), 57(1) a (3), 58(2), 62(2), 65(6), 77 až 80, 82(4), 83(2) a (5), 89(1)
viz též práva subjektu údajů, souhlas
svoboda projevu a informací (4), (65), (153); čl. 17(3), 85
systematické a rozsáhlé hodnocení osobních aspektů fyzických osob (91); čl. 35(3)

Š

šetření (129) až (130), (141); čl. 57, 60(2), 61(1) až (2), 62(1)
šetření o uplatňování nařízení (122); čl. 57
šifrování (83), čl. 6(4), 32(1), 34(3)
šíření škodlivých kódů (49)
škoda (94), (146) až (147); čl. 47(2), 62(4) až (6), 82(4), 83(2)
viz též odškodnění
škoda na počítačových systémech (49)
škoda na systémech elektronických komunikací (49)
štítky pro identifikaci na základě rádiové frekvence (30)

T

technická a organizační opatření (29), (66) až (68), (71), (78), (81), (87) až (88), (156); čl. 4_5), 5(1), 17(2), 24(1) až (2), 25, 28, 30(1) až (2), 32 až 34, 83(2), 89(1)
technická norma EN-ISO/IEC 17065/2012 čl. 43(1)
technické normy (168) čl. 43
technologický vývoj (6), (26), (159)
totožnost správce (39), (42), šl. 13(1)
totožnost subjektu údajů (57), (64), (88), čl. 12(2), 12 (6)
transparentní informace čl. 12
transparentnost (13), (100); čl. 12, 26(1), 41(2), 42(3), 43(2), 53(1)
transparentnost zpracování (39), (58), (60), (71), (78); čl. 5(1), 12, 13(2), 14(2), 26(1), 40(2), 88(2)
trestní sankce za porušení nařízení (149), (151) až (152)
trestné činy či související bezpečnostní opatřeních, osobní údaje vypovídající o (75), (91), čl. 10
třetí strana čl. 4_10)
třetí země (23), (48), (101) až (108), (112) až (115), (168) až (169); čl. 13(1), 14(1), 15(2), 28(3), 30(1) až (2), 44 až 50, 58(2), 70(1), 83(5), 85(2)

U

účel dalšího zpracování viz další zpracování
účel zpracování osobních údajů (19), (31) až (33), (36), (39), (42), (45) až (56), (58), (60) až (65), (70) až (74), (76), (79) až (81), (89) až (91), (112) až (113), (153, (155) až (163); čl. 2(1), 4_7), _9) a _16), 5(1), 6, 9,10 až 11, 13(1) a (3), 14 až 15, 17 až 18, 21 až 23, 25 až 27, 28(3), 30(1), 32(1), 35(1) a (7), 36(3) a (5), 37(1), 39(2), 47(2), 49(1), 83(2), 85 až 89
viz též jednotlivé účely zpracování,
jiný účel
účelové omezení (45); čl. 5(1) b), 6(3), 47(2)
ujednání v. též správní ujednání (168); čl. 26(1),
újma (75), (83), (85), (86), (146); čl. 82
ukládání pokut viz pokuty
úkoly ve veřejném zájmu (10), (45), (50) až (51), (65), (68) až (69), (112); čl. 6(1) a (3), 17(3), 20(3), 21(6), 36(5), 86
umělecký projev (153); čl. 85(1)
Úmluva Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (105)
úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci čl. 13(1)
upozornění justičního orgánu na porušení tohoto nařízení (129); čl. 58(5)
určená hlediska (15)
úroveň ochrany fyzických osob (10), (13), (101), (154); čl. 44
úroveň ochrany osobních údajů v třetí zemi nebo v mezinárodní organizaci čl. 45 70(1)
Úřední věstník Evropské unie čl. 45(8), 92(3), 99
útoky, jejichž důsledkem je odepření služby (49)

V

válečné zločiny (158)
varování dozorového úřadu (150)
věcná působnost nařízení čl. 2
vědecký výzkum (33), (157), (159), (161) až (162); čl. 5(1), 9(2), 14(5), 17, 21(6), 89
vedoucí dozorový úřad (36), (136), čl. 60, 65, 74(1)
veřejná bezpečnost (19), (50), (73), (104), čl. 2(2), 23(1)
veřejně dostupné služby elektronických komunikací čl. 70(1), 95
veřejně přístupný registr rozhodnutí sboru čl. 71(1)
veřejné zakázky (78)
veřejné zdraví (45), (52) až (54), (65), (73), (112), (159); čl. 9(2), 17(3), 23(1), 36(5)
veřejný registr akreditovaných subjektů čl. 70(1)
veřejný rejstřík (73), (111); čl. 49(1) g), 49(2)
veřejný subjekt (45), (80), (92) až (93), (108), (154), (158); čl. 37(3), 41(6), 46(2) až (3)
veřejný zájem (10), (45) až (46), (50) až (56), (62), (65), (68) až (69), (73), (111) až (112), (122), (128), (142), (154), (156), (158) až (159); čl. 5 až 6, 9(2), čl. 14(5), 17, 18, 20(3), 21(6), 23, 28(3), 35(9), 36(5), 49, 80(1), 86, 89
vhodné záruky viz záruky
vnitrostátní právo (8)
vnitrostátní předpisy (8), (10)
vnitrostátní soud (143), (151); čl. 78 až 79, 81, 83(9)
vnitrostátní akreditační orgán čl. 43(1) a (7)
vnitřní administrativní účely správce (48)
volný pohyb osobních údajů v Unii (3), (6), (9), (12), (13), (16), (53), (123), (166); čl. 1, čl. 4_24), 35(6), 51(1), (98)
vrácení části náhrady čl. 82(6)
vrácení osobních údajů (81)
všeobecně uplatňované identifikátory čl. 87
výbor uvedený v článku 93 tohoto nařízení (106); čl. 70(3), 90
vydávání osvědčení o ochraně údajů čl. 42 až 43, 46(2), 57(1), 83
výkon práv subjektů údajů (57), (59); čl. 12 až 23, 26(1), 28(3), 40(2)
výkon rozhodnutí vůči správci nebo zpracovateli (127); čl. 58
výkon veřejné moci (10), (45), (50) až (51), (65), (68) až (69), (145); čl. 6(1) a (3), 17(3), 23(1), 49(3), 79(2)
výluka z působnosti (16), (18), (27); čl. 2(2)
vymáhací pravomoci čl. 45(2)
vymáhací řízení (80)
vymahatelná práva subjektu údajů (104), (108), (110), (114); čl. 45(2), 46(1) a (3), 47(1)
vymahatelné závazky čl. 40(3), čl. 42(2), čl. 46(2)
výmaz odkazů, kopií nebo replikací osobních údajů z veřejně dostupných komunikačních služeb čl. 70(1)
výmaz osobních údajů (39), (59), (66), (68),(73), (156); čl. 4_2), 13(2), 14(2), 15(1), 17 až 19, 30(1), 58(2), 70(1)
výměna informací elektronickými prostředky
výměna informací mezi dozorovými úřady (168); čl. 60(1), 61, 67, 70(1)
výměna informací mezi správci, zpracovateli a dozorovými úřady (168); čl. 47(3), 67, 70

Z

zabezpečení osobních údajů (81), (83), (91); čl. 32 až 34, (35(7) a (9), 40(2)
zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům (39)
zabránění neoprávněnému přístupu k sítím elektronických komunikací (49)
zákaz jednání a pracovních činností a využívání výhod čl. 54(1)
zákaz zpracování (51) až (52), (94), (129); čl. 9(1), 58(1)
zákazníci správce (23), (47) až (48); čl. 88
základní práva a svobody (1) až (4), (10),(16), (47), (51) až (53), (73), (104), (109), (113) až (114), (153), (166), (173); čl. 2(1), 6(1), 9(2), 23(1), 45(2), 50, 51(1)
zákonnost zpracování (45), (50), (63); čl. 5(1), 6, 7(3), 13(2), 14(2)
záměrná a standardní ochrana osobních údajů (78), (108); čl. 25, 47(2)
zaměstnanci, osobní údaje vypovídající o (48), (127), (155); čl. 9(2), 88
zaměstnanci správce (13), (97); čl. 39(1), 47(1)
záruky (38) až (39), (42), (52), (56), (62), (71), (81), (90), (94), (102), (104), (107) až (110), (113) až (114), (122), (156) až (157); čl. 6(4), 9 až 10, 13(1), 14(1) a (5), 15(2), 23(2), 25(1), 28(1), (4) a (5), 30(1) až (2), 35(7), 36(3), 40, 41(4), 42(2), 46, 47(2), 49 až 50, 57(1), 58(4)
procesní záruky (130), (148); čl. 83(8), 89
záruky pro subjekty údajů (156); čl. 40(3), 87
zásada minimalizace údajů (156); čl. 89(1)
zásada ne bis in idem (149)
zásada nutnosti (156)
zásada odpovědnosti (85)
zásada proporcionality (4), (156), (170)
zásada přístupu veřejnosti k úředním dokumentům (154)
zásada spravedlivého a transparentního zpracování (60)
zásada subsidiarity (170)
zásada transparentnosti (39), (58)
zásady ochrany osobních údajů (2), (9), (17),(26), (50) až (51), (72) až (73), (78), (108), (110), (153); čl. 2, 5 až 11, 25(1), 47(2), 83(5), 85(2)
zásady právního státu (104), (148)
zásady pro předávání osobních údajů (48), (110); čl. 44
zásady záměrné a standardní ochrany osobních údajů (78), (108)
zásady zpracování osobních údajů (2), (9), (17), (51), (108); čl. 5 až 11, 83(5), 85(2)
zásah do práv a svobod dotčené fyzické osoby (94)
zasedání sboru čl. 74(1), 75(6)
zástupce správce nebo zpracovatele (80); čl. 4_17), 13(1), 14(1), 27, 30 až 31, 58(1)
zastupování subjektů údajů, viz jednání jménem subjektu údajů
závazná podniková pravidla (107) až (108), (110), (168); čl. 4_20), 46(2), 47, 49(1), 57(1), 58(3), 64(1), 70(1), 71(2)
závazná rozhodnutí sboru (136); čl. 61(8), 62(7), 65 až 66, 70(1)
záznamy o činnostech zpracování (82); čl. 30, 49(6)
zdravotní stav, osobní údaje vypovídající o, (35), (53) až (54), (63), (71), (75); čl. 4_4), 4_15), 9
zdravotnické prostředky (35); čl. 9(2) i)
zdravotnické služby (45), (52), (53); čl. 9(2)
zdroje osobních údajů (61); čl. 14(2), 15(1)
zdroje rizika (90)
zesnulé osoby (27), (158), (160)
zjištění totožnosti subjektu údajů viz totožnost subjektu údajů
zločiny proti lidskosti (158)
zmocnění správcem (80); čl. 27
zmocnění zpracovatelem (80); čl. 27
známky ochrany osobních údajů (100); čl. 42 až 43, 57(1), 70(1)
znepřístupnění vybraných osobních údajů uživatelům (67)
zneužití identity (75), (85), (88)
znevýhodnění subjektu údajů (75), (85)
zpracování (3) až (4), (13) až (20), (22) až (24), (26) až (27), (36) až (39), (45) až (51), (59), (63), (67), (71), (80), (83) až (84), (91) až (93), (97) až (98), (115), (124), (144), (171), (173); čl. 1 až 3, 4_2), 5 až 6, 83, 85 až 89
zpracování nevyžadující nebo neumožňující identifikaci (156); čl. 11, 90(1)
zpracování pro jiné účely (20), (50), (54), (61); čl 6(4), 13(3), 14(4), 89(1)
zpracování pro účely viz specifické účely
zpracování z pověření správce nebo zpracovatele čl. 29, 32(4)
zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (10), (51) až (54), (71), (80), (91); čl. 6(4), 9, 27(2), 30(5), 35(2), 37(1), 47(2)
zpracovatel (13), (18), (22) až (24), (28), (36), (77) až (83), (95), (97) až (99), (101), (108) až (109), (114) až (115), (122), (124), (126) až (127), (131) až (132), (143) až (148), (153), (164), (168); čl. 3(1), 4_8), 4_16), 4_17), 4_20), 4_22) až 4_24), 27 až 29, 30(2) až (4), 31 až 33, 35(8), 36(2) až (3), 37 až 40, 42(4), (6) až (7), 43(2) a (4), 44, 46 až 47, 49(6), 57(1), 58(1) až (2), 60(9) až (10), 65(6), 70(1), 79, 81 až 83, 90
zpráva o hodnocení a přezkumu tohoto nařízení čl. 97
zpravodajské a tiskové archivy (153)
zprávy o činnosti viz výroční zprávy
zproštění odpovědnosti (146); čl. 47(2), 82(3)
zrušení akreditace čl. 41(5), 43(7)
zrušení povolení podle čl. 26 směrnice 95/46/ES čl. 45
zrušení přenesení pravomoci čl. 92(3)
zrušení rozhodnutí o odpovídající ochraně čl. 45(5) a (9)
zrušení směrnice 95/46/ES (171); čl. 94
zřízení dozorového úřadu (117); čl. 54
ztráta důvěrnosti osobních údajů (75), (85)
ztráta kontroly nad osobními údaji (85)
ztráta osobních údajů (83); čl. 4_12), 5(1), 32(2)
zveřejnění schválených kodexů čl. 40(10)
zvláštní kategorie osobních údajů (10), (51) až (54), (71), (80), (91), (97); čl. 6(4), 9, 22(4), 27(2), 30(5), 35(3), 37(1), 47(2)
zvláštní postupy pro uplatňování práv subjektu údajů (156)
zvláštní povaha zpracování (98), (131), (153); čl. 6(3)
zvláštní práva, zpracování pro čl. 9(2)
zvyšování povědomí veřejnosti (122), (132); čl. 57(1)

Ž

žádost (31) až (32), (82), (94), (111), (133) až (134), (143) až (144); čl. 7(2), 61(2) až (3), 62(2), 66(2) až (3), 70(1) až (2)
žádost o pomoc čl. 61
žádost subjektu údajů (40), (63); čl. 6(1) b), 12(3) a (6), čl. 15(3), 49(1)
žaloba na neplatnost rozhodnutí sboru (143)
životně důležitý zájem fyzické osoby (46), (112); čl. 6(1), 9(2), 49(1)
žurnalistika (153)

Přiložené soubory


Téma: Dokumentace GDPR, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů
Štítky: Implementace GDPR, Vodítka k GDPR, Změny zákonů
09.05.2018 (autor Redakce)

Související

EDPB - Cestovní mapa: Praktické uplatnění zásady odpovědnosti při předávání dat

Materiál EDPB Cestovní mapa: Praktické uplatnění zásady odpovědnosti při předávání dat slouží k zajištění...

 vydáno 01.12.2020 
Téma: Evidence zpracování

Zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru

V současné mimořádné situaci vyvstávají otázky týkající se zpracování osobních údajů o zdravotním stavu...

 aktualizováno 17.09.2020 
Téma: Evidence zpracování

Bilanční rozhovor s bývalou předsedkyní ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejňuje na svých webových stránkách přepis bilančního rozhovoru se svojí...

 vydáno 10.09.2020 
Téma: Zavedení GDPRSouvisející dotazy
Odpovídá Mgr. Zuzana Kohútová
Ne nutně, nicméně v mnoha případech bude obtížné se tomu vyhnout. Pracovní smlouvy jako takové budou ovlivněny jen minimálně a GDPR se u...


www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz