Kamery a kamerové systémy

Často kladené otázky ke kamerám a kamerovým systémům.

Jakým základním pravidlům podléhá pořizování záběrů, ať již fotoaparátem či kamerou?

Na kamerové sledování i pořizování záběrů osob se v každém případě primárně vztahují ustanovení občanského zákoníku upravujícího podmínky ochrany soukromí, osobnosti a podoby člověka. V případě pořizování záznamu obydlí člověka jde o zásah do soukromí upravený v § 86 občanského zákoníku, který stanoví, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit.

Samotné sledování fyzických osob je mimo působnost pravidel zpracování osobních údajů. V případě jednání v rozporu s výše uvedeným ustanovením občanského zákoníku se lze obrátit na soud s  žalobou na ochranu osobnosti a domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Vždy je však nejdříve potřebné pokusit se věc vyřešit jednáním s druhou stranou.

V případě tzv. „sousedských“ sporů může být problematické jednání posouzeno jako přestupek úmyslného narušení občanského soužití schválností, jehož projednání je v působnosti příslušného obecního úřadu.
 
Mohu si kamerou chránit rodinný domek se zahradou nebo před domem parkující vozidlo?


Za dodržení zejména shora zmíněného ustanovení § 86 občanského zákoníku nebrání právní předpisy chránit si nemovitost (včetně pozemku) kamerou. Ta však musí být nastavena přiměřeně a adekvátně, tj. nastavena na sledování chráněné nemovitosti a nesmí nepřiměřeně zasahovat do soukromí druhých, zejména tím, že by byla nastavena do prostoru nemovitosti (včetně pozemku) souseda. Záběr kamery nesmí nepřiměřeně monitorovat ani veřejné prostranství v okolí nemovitosti (ulice, náměstí) nad rámec nezbytný pro identifikaci případného útočníka proti plášti budovy nebo oplocení soukromého pozemku. Monitorování veřejného prostranství se záznamem ve větším rozsahu, které by již podléhalo povinnostem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, by bylo přípustné pouze výjimečně (např. opakované závažné útoky proti obydlí provozovatele kamery z veřejného prostranství). Vhodně nastavenou kameru lze využít i k ochraně u nemovitosti zaparkovaného vozidla. V době, kdy zde vozidlo neparkuje, není důvod záznam tohoto prostoru pořizovat.

!!nové!! Na parkovišti obchodního centra byl na mém automobil neznámou osobou poškozen blatník, správce kamer se brání „z důvodů GDPR“ poskytnutí záznamu z kamerového systému? Záznam potřebuji pro řešení pojistné události. Jak mohu postupovat?

Bez zbytečného odkladu informujte o daném incidentu správce kamerového systému (zpravidla provozovatel obchodního centra, supermarketu apod.) a požádejte jej o vyhledání a uchování předmětného záznamu dokumentujícího průběh krádeže, vykradení či poškození automobilu, aby nedošlo k automatickému vymazání starších záznamu.

Řešení škodní události a ochrana vlastního majetku je oprávněným zájmem majitele vozidla, kterému byla na automobilu způsobena škoda. Za porušení povinností správce a provozovatele kamerového systému (např. obchodního centra jako provozovatele parkoviště) z hlediska obecného nařízení (GDPR) tedy nelze považovat poskytnutí kopie snímku či relevantní části kamerového záznamu poškozenému. Správce by neměl poskytnutí záznamu ani paušálně odmítnout z důvodu výskytu dalších osob na záznamu, které neměly zjevně žádný vztah ke škodní události, v dnešní době je totiž v případě potřeby znečitelnění či odstranění části záznamů technicky snadno proveditelné.

I v tomto případě nakládání s nahrávkami z kamerových systémů platí, že záznam musí být příslušnými osobami, včetně poškozeného využíván účelně a přiměřeně. To znamená typicky jako důkazní prostředek, např. předložením záznamu pojišťovně k řešení pojistné události nebo předložením městské či státní policii.

Ve kterých situacích je dovoleno provozování kamerového systému (se záznamem)?

Aby bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím provozováním kamerového systému zákonné, musí být prováděno v prvé řadě prováděno odpovídajícím rozsahu v rámci některého z přípustných právních důvodů zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 odst. 1 GDPR.

Podrobněji se Úřad vyjádřil k provozování kamerového systému v dokumentu, který naleznete zde.

Je třeba kamerový systém registrovat u ÚOOÚ?

NE. Dnem 25. května 2018 nabylo účinnosti GDPR, které již podobnou registrační povinnost neukládá. 
 

Vyplývá z obecného nařízení (GDPR) pro provoz kamerového systému kromě oznámení bezpečnostního incidentu nějaká nová povinnost?

V souvislosti s provozováním kamerového systému má správce povinnost vést záznamy o činnostech zpracování.  Tato povinnost ovšem není úplně nová, záznamy fakticky nahrazují dosavadní registrační formuláře, na rozdíl od dosavadní registrace však tyto záznamy již správce pouze uchovává, tj. nezasílá Úřadu.  Stejně jako jiné povinnosti stanovené obecným nařízením se ani tato povinnost nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné v průběhu výlučně osobních či domácích činností, tedy ani na přiměřenou ochranu vlastního obydlí kamerou. Vztahovala by se až na výše popsaný záznam veřejného prostranství, pokud by byl nezbytný pro ochranu práv provozovatele kamerového systému.


Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém musí obsahovat tyto údaje:


Označení správce Běžná identifikace správce, tj. subjektu, který provádí zpracování. 
Účel zpracování Např. ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému. 
Popis kategorií subjektů údajů Zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.) 
Popis kategorií osobních údajů Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob. 
Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna) 
Lhůta pro výmaz Doba uchování záznamu je X dní. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu. 
Technická a organizační bezpečnostní opatření Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám.
 
Rubriky
Co dělat, když soused používá kameru


Téma: GDPR a IT systémy, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů
Štítky: Oprávněný zájem, Povinnosti správce, Účel zpracování
20.05.2019 (autor Redakce)

Související

ÚOOÚ - Potvrzena miliónová pokuta pro Ministerstvo vnitra

Pokuta uložená Ministerstvu vnitra ČR ve výši 975 000 Kč za plošné zpracovávání údajů o osobách, kterým byla...

 vydáno 25.04.2023 
Téma: Zákony a GDPR

ÚOOÚ - Nová úprava DPIA

Od 1. dubna letošního roku nabude účinnosti novela legislativních pravidel vlády. Ta mění pravidla pro...

 vydáno 14.02.2023 
Téma: Zákony a GDPR

Kontrolní plán ÚOOÚ pro rok 2023

Úřad pro ochranu osobních údajů se v rámci své kontrolní činnosti v roce 2023 zaměří na zpracování osobních...

 vydáno 19.01.2023 
Téma: Evidence zpracováníSouvisející dotazy
Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, můžete, je to Váš oprávněný zájem - v rámci vyřízení reklamace se bez nich neobejdete a reklamaci vyřídit nemůžete. "Nezbytně dlouhá...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, ano, chápete to správně. Jednak není třeba souhlas - existuje zákonný rámec - Zákoník práce, pak také smluvní rámec (samozřejmě ten by...

Odpovídá Ing. Vladimír Paclík
Dobrý den, podle článku 5 odstavec 1 Obecného nařízení platí zásada, podle které mohou být osobní údaje shromažďovány pro "určité, výslovně...www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz