Je známo jak bude úřad rozhodovat o výši pokut?


Je známo jak bude úřad rozhodovat o výši pokut? Na jakém základě a jaké rozhodovací praxi?
Děkuji JJ
Jitka J.


Odpovídá


Článek 83 Obecného nařízení upravuje obecné podmínky pro ukládání správních pokut. Dle tohoto ustanovení by správní pokuty měly být především účinné, přiměřené a odrazující. Správní pokuty se ukládají podle okolností každého jednotlivého případu. Úřad bude zkoumat závažnost porušení a další kontext.

Pokuta však nemusí být udělena za každé porušení Obecného nařízení, ale správce může být například nejprve upozorněn, že zamýšlené operace zpracování pravděpodobně porušují Obecné nařízení, nebo může být správci, jehož operace zpracování porušily Obecné nařízení, uděleno napomenutí nebo mu může být nařízeno, aby vyhověl žádosti subjektu údajů. Správci může být mezi dalšími též nařízeno uvést zpracování do souladu s Obecným nařízením.

Při rozhodování o tom, zda uložit správní pokutu, a rozhodování o výši správní pokuty v jednotlivých případech se řádně zohlední tyto okolnosti:
a) povaha, závažnost a délka trvání porušení s přihlédnutím k povaze, rozsahu či účelu dotčeného zpracování, jakož i k počtu dotčených subjektů údajů a míře škody, jež jim byla způsobena;
b) zda k porušení došlo úmyslně nebo z nedbalosti;
c) kroky podniknuté správcem či zpracovatelem ke zmírnění škod způsobených subjektům údajů;
d )míra odpovědnosti správce či zpracovatele s přihlédnutím k technickým a organizačním opatřením jimi zavedeným podle článků 25 a 32;
e) veškerá relevantní předchozí porušení správcem či zpracovatelem;
f) míra spolupráce s dozorovým úřadem za účelem nápravy daného porušení a zmírnění jeho možných nežádoucích účinků;
g) kategorie osobních údajů dotčené daným porušením;
h) způsob, jakým se dozorový úřad dozvěděl o porušení, zejména zda správce či zpracovatel porušení oznámil, a pokud ano, v jaké míře;
i) v případě, že vůči danému správci nebo zpracovateli byla v souvislosti s týmž předmětem dříve nařízena opatření uvedená v čl. 58 odst. 2, splnění těchto opatření;
j) dodržování schválených kodexů chování podle článku 40 nebo schváleného mechanismu pro vydávání osvědčení podle článku 42 a

k) jakoukoliv jinou přitěžující nebo polehčující okolnost vztahující se na okolnosti daného případu, jako jsou získaný finanční prospěch či zamezení ztrátám, přímo či nepřímo vyplývající z porušení.

Výše pokut je pak dle Obecného nařízení rozdělena do dvou skupin dle správcova porušení. Pokutu lze udělit buď do výše 10 000 000 EUR (nebo až do 2% celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik) nebo do výše 20 000 000 EUR (nebo až do 4% celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik).


Štítky: Pokuty

Související dotazy
Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Obecně poveřenec pro ochranu osobních údajů nenese osobní odpovědnost za nedodržování Obecného nařízení. Čl. 24 odst. 1 Obecného nařízení jasně...

Odpovídá Mgr. Nikola Dohnalová
Ne není. Čl. 38 odst. 3 Obecného nařízení stanoví, že pověřenec pro ochranu osobních údajů v souvislosti s plněním svých úkolů není správcem či...


www.helpgdpr.cz
© Copyright 2000 - 2024, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz